Đào tạo học việc kế toán

Dành cho các bạn ra trường đi làm trái nghề đã lâu, nay muốn quay lại nghề kế toán

Thực tập sinh kế toán

Trong khóa học việc kế toán miễn phí này, các bạn sẽ được làm trực tiếp các công việc thực tế như một nhân viên kế toán trong doanh nghiệp. Phải làm những công việc và ứng dụng các kỹ năng để thực hiện tốt công việc của kế toán sẽ giúp các bạn có sự hình dung trong thực tế, ứng dụng được lý thuyết đã học tại trường lớp vào công việc thực tế để các bạn có cái nhìn gần nhất với nghề kế toán.