Khi nào doanh nghiệp phải ngưng sử dụng hóa đơn giấy, chuyển sang điện tử?

21/10/2020, 05:42 PM

THỜI HẠN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN GIẤY 

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Trong đó có nêu vấn đề mà gần đây bà con doanh nghiệp quan tâm thắc mắc nhất: khi nào thì bắt buộc ngưng sử dụng hóa đơn giấy, chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử?

 Cụ thể thì Nghị định 123/2020/NĐ-CP có các nội dung liên quan:

 - "Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020."

 - "Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ."

 Như vậy nếu doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn giấy trước ngày Nghị định này ban hành thì vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

 Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập sau ngày Nghị định có hiệu lực thì tùy thuộc doanh nghiệp có "đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin" hay không mà cơ quan thuế sẽ thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định hay không.